درد، فرزند حرامزاده‌ی فقر استـــــــــ

ذوقمـ دارد به سمت عقیمـ شدن میرود... با شتاب تند شونده

مرداد 94
10 پست
تیر 94
22 پست
اسفند 93
7 پست
آذر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
2 پست