# عید_:)

سعدیِ عزیزم

همه عمــر برندارم سر ازین خمــار مستی کہ هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکم اردی‌بهشت روز بزرگداشت سعدی عزیــــــــــــــزم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید